Algemene voorwaarden Vilinq

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 81180845.

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Vilinq beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Vilinq vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Vilinq opdracht geeft om producten en/of diensten te leveren.

3. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Vilinq en Opdrachtgever strekkende tot levering van producten en/of diensten door Vilinq.

4. Vilinq: Vilinq B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81180845.

5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die Vilinq in het kader van de overeenkomst verricht.

 

Artikel 2.  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (bestaande en toekomstige) tussen Opdrachtgever en Vilinq, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan de Opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door Vilinq zijn aanvaard.

3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele later aangegane overeenkomsten.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Vilinq zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij Vilinq dit nadrukkelijk en schriftelijk anders heeft vermeld.

2. De door Vilinq gemaakte aanbiedingen, offertes en prijsopgaven hebben een maximale geldigheidsduur van 4 weken, tenzij dit in de aanbiedingen, offertes en prijsopgaven anders is vermeld.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen, offertes en andere prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Vilinq behoudt zich het recht voor om bestellingen van producten zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren of betaling vooraf te verlangen.

 

Artikel 4.  Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt pas tot stand door middel van de schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door Vilinq.

2. Voor de leveringen van producten en/of diensten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen schriftelijke aanvaarding wordt verzonden, geldt de factuur als schriftelijke aanvaarding.

3. De door Vilinq toegezonden schriftelijke aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever onverwijld protesteert.

4. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Vilinq de overeenkomst desgewenst, onder haar verantwoordelijk laat uitvoeren door een aan het kantoor van Vilinq verbonden medewerker of, zo nodig, door derden. In dit verband sluit Vilinq de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uit.

5. Door het sluiten van de overeenkomst met Vilinq, c.q. door haar opdracht te geven, stemt Opdrachtgever er mee in dat Vilinq per e-mail of anderszins digitaal, met Opdrachtgever en derden correspondeert en facturen verzendt, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 5.  Duur en wijziging van de overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Vilinq en Opdrachtgever kunnen uitsluitend samen besluiten de overeenkomst te wijzigen, na schriftelijke overeenstemming.

 

Artikel 6.  Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Vilinq naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan Vilinq ter beschikking te stellen.

2. Indien Opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vilinq verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze afkomstig zijn van derden.

4. Indien Opdrachtgever daarom schriftelijk verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

5. Opdrachtgever is verplicht Vilinq op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

6. Opdrachtgever dient Vilinq terstond te informeren als Opdrachtgever:

a. voorziet niet in staat te zijn de overeengekomen vergoeding te betalen;

b. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;

c. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;

d. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;

e. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers Opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;

f. in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 7.  Uitvoering van de opdracht

1. Vilinq is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

2. Vilinq bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. Vilinq heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4. Vilinq zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de Opdrachtgever.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Vilinq de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan de informatieplicht als omschreven in artikel 6 lid 1, is Vilinq bevoegd de ter uitvoering van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden op te schorten en eventuele hierdoor ontstane vertragingskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8.  Geheimhouding

1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of schriftelijke toestemming van de andere partij, verplicht tot geheimhouding van alle producten en diensten uit hoofde van de overeenkomst, tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

2. Dit betreft alle aan partijen verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.

3. Tevens betreft dit alle door Vilinq aan Opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

 

Artikel 9.  Opschorting, ontbinding en opzegging

1.Vilinq heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of opzegtermijn te hanteren en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, een en ander onverminderd de overige rechten van Vilinq, indien:

a. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Vilinq;

b. Vilinq na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die Vilinq goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

c. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door Opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

d. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;

e. het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

f. beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, of als Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.

2. Al de vorderingen die Vilinq heeft op Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst worden, ook al is een betalingstermijn nog niet verstreken, in een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel terstond en in zijn geheel opeisbaar.

 

Artikel 10.  Betaling

1. Betaling van de door Vilinq toegezonden facturen vindt plaats in euro's, zonder enige bevoegdheid tot opschorting of verrekening en binnen de betalingstermijn van vier weken, tenzij ander is vermeld op de factuur.

2. De op de factuur vermelde betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

3. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van Vilinq aan Opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.

4. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Vilinq maakt als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever, en zijn direct opeisbaar.

5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere Opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

Artikel 11.  Klachten

1. Klachten over de te verrichten werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, maar uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vilinq.

2. Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden ingediend. Het uiten van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Vilinq de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

4. Indien door Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen is geklaagd, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op het bestaan van dit gebrek.

 

Artikel 12. Reclames

1. De Opdrachtgever is verplicht het door Vilinq geleverde zo snel mogelijk na aflevering op beschadigingen, fouten en/of storingen te controleren. Eventuele beschadigingen, fouten en/of storingen van het geleverde dienen direct doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Vilinq te worden gemeld.

2. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan is Vilinq niet meer verplicht reclames in behandeling te nemen.

3. Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Vilinq.

 

Artikel 13.  Leveringstermijn

1. Indien Opdrachtgever en Vilinq een (leverings)termijn zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gaat deze termijn niet eerder in dan nadat de informatie als bedoeld in artikel 6 lid 1 aan Vilinq ter beschikking is gesteld.

2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. De overeenkomst kan door de Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is of Vilinq ook niet of niet geheel uitvoert binnen een redelijke termijn, die hem na afloop van de leveringstermijn schriftelijk is aangezegd.

4. Ontbinding door de Opdrachtgever is slechts mogelijk voor zover van de Opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover is overeengekomen dat de Opdrachtgever de eigendom van de geleverde producten verwerft, gaat de eigendom eerst over op het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten.

 

Artikel 15. Garantie

1. Behoudens hetgeen in lid 3 is bepaald, garandeert Vilinq de door haar geleverde producten tegen ontwerp-, programmeer-, fabricage- en materiaalfouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Vilinq naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel producten zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Vilinq. De garantie geldt voor maximaal een jaar na levering van het product door Vilinq aan Opdrachtgever. Fouten dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk bij Vilinq te worden gemeld.

2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever alsmede indien de producten door anderen dan Vilinq zijn aangebracht, gewijzigd of worden onderhouden. Onder onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik valt onder meer het niet handelen conform een bijbehorende handleiding.

3. Indien de producten door Vilinq van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Vilinq zal de Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 

Artikel 16.  Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Vilinq, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting jegens Opdrachtgever of derden voor schade die voortvloeit althans rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop de gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. 2. De polissen liggen ter inzage op het kantoor. Indien de polis onverhoopt geen dekking biedt of indien geen uitkering uit hoofde van de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Vilinq beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde tarief voor de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij duurovereenkomsten met een langere looptijd van 1 jaar wordt het bedrag verder beperkt tot het bedrag dat over het afgelopen jaar is gedeclareerd.

3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Vilinq, is deze nimmer aansprakelijk.

4. Vilinq kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting.

5. Vilinq heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

6. Vilinq is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.

7. Vilinq is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Vilinq of derden.

8. Vilinq is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door overmachtsituaties, waarbij in elk geval sprake is van een overmachtsituatie indien bij Vilinq of een door Vilinq ingeschakelde derde een stroom- of internetstoring heeft plaatsgevonden waardoor Vilinq de werkzaamheden niet tijdig heeft kunnen voltooien.

9. Vilinq neemt bij het inschakelen van derden de daarbij benodigde zorgvuldigheid in acht. Vilinq is echter nimmer aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen, en de schade die daaruit voorvloeit, van deze derden.

10. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) functioneren van de door Vilinq bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde hulpmiddelen in de ruimste zin des woords, zoals databestanden, apparatuur, software etc.

11. Opdrachtgever vrijwaart Vilinq tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst.

12. Dit artikel geldt niet voor gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van Vilinq.

 

Artikel 17.  Vervaltermijn

Vorderingsrechten en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Vilinq in verband met de door Vilinq te verrichten werkzaamheden komen in ieder geval te vervallen na 12 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij anders in deze Algemene voorwaarden is bepaald.

 

Artikel 18.  Wijzigingsclausule

Vilinq behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen treden in werking zodra deze aan Opdrachtgever zijn meegedeeld, tenzij Vilinq een later tijdstip van inwerkingtreden meedeelt aan Opdrachtgever.

 

Artikel 19.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al de tussen Opdrachtgever en Vilinq gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen ter uitvoering van de overeenkomst en/of betaling van de facturen zullen, na tijdige betwisting van de facturen, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen, bevoegde rechter.